Petitie aan de autoriteiten van de Katholieke Universiteit van Louvain


De verloochening van prof. Mercier is een verloochening van het christelijk getuigenis in de wereld!


Teken hier de petitie

E-petities beschermen uw privacy. We zullen u op de hoogte houden van de voortgang van deze campagne.


Om 10.45 hadden 16.842 mensen de petitie getekend. Help ons nu aan de 20.000 te komen.Aan:

Zijn Eminentie Joseph de Kesel (Grootkanselier), Hunne Excellenties Jean-Pierre Delville, Rémy Vancottem en Guy Harpigny (Organiserende Macht), Dhr. Jean Hilgers (Bestuursvoorzitter) en prof. Vincent Blondel (Rector). 

De ondertekenaars willen respectvol hun verbazing en verbijstering tot uitdrukking brengen, als gevolg van de officiële verklaring van de UCL waarin die zich distantieert van een tekst uit de colleges van prof. Stéphane Mercier. Deze doet niet meer dan het officiële standpunt tot uitdrukking brengen dat de katholieke Kerk met betrekking tot abortus inneemt, die door het Tweede Vaticaans concilie wordt aangeduid als een "afschuwelijke misdaad".

 

Om deze ernstige misstap recht te zetten, vragen wij u om een officiële verklaring uit te brengen die duidelijk maakt dat de UCL als een katholieke universiteit volledig en unaniem achter het standpunt van deze professor staat.

 

Het is de plicht van de universiteit om haar eigen integriteit te bewaren en haar titel van 'katholiek' te verdedigen en aldus de instelling die zij vertegenwoordigt: de katholieke Kerk.

 

Om zijn katholieke titel in ere te houden, moet de UCL de criteria eerbiedigen die paus Johannes Paulus II heeft vastgelegd in zijn apostolische constitutie over universiteiten 'Ex Corde Ecclesiae', die zelf teruggaat op de Verklaring over de christelijke opvoeding ´Gravissimum Educationis´ van paus Paulus VI, en die als volgt luiden:

 

  • Om haar roeping te vervullen van de zoektocht naar de waarheid moet een katholieke universiteit verzekeren dat de onderwezen disciplines en het verrichte onderzoek de wezenlijke schakel bewaren met de Opperste Waarheid die God is, en verzekeren dat zij gebruikt worden voor het werkelijke goed van individuen en de menselijke samenleving;
  • Om een duurzame, universele publieke aanwezigheid van het christelijk denken in de culturele wereld te vertegenwoordigen en om studenten ware getuigen van het geloof in de wereld te laten worden, moet een katholieke universiteit trouw blijven aan de christelijke boodschap zoals die door de Kerk wordt uitgedragen;
  • Om volledig bij te dragen aan de uitbreiding van de groeiende schat aan menselijke kennis moeten professoren aan een katholieke universiteit ernaar streven "de inhoud, doelstellingen, methoden en uitkomsten van onderzoek in elke discipline te plaatsen in de context van een samenhangende visie op de wereld", en "getuigen en opvoeders te zijn tot een echt christelijk leven, dat de integratie laat zien van geloof en cultuur, van professionele competentie en christelijke wijsheid".

 

Juist deze roeping van een katholieke universiteit heeft professor Stéphane Mercier getracht in zijn colleges te eerbiedigen en als gevolg van zijn getrouwheid hieraan wordt hij momenteel persoonlijk en beroepsmatig in opspraak gebracht, met de schandelijke medeplichtigheid van zijn eigen werkgever, de Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve.

 

Door prof. Mercier te loochenen zou de UCL zichzelf verloochenen en de strenge waarschuwing verdienen die onze Heer tot de apostelen richtte: "Gij zijt het zout der aarde; Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten? Het dient nergens meer voor dan weggeworpen en vertrapt te worden." (Mt 5:13).

 

Met hoogachting,

{uw naam}

 

 En co-opération avec Fédération Pro Europa Christiana.